Preporuke za zbrinjavanje opstetričkoga krvarenja (antepartalnog, peripartalnoga i postpartalnoga) zbirno su podastrte prema literaturnim izvorima i preporukama pazeći pritom na farmakoterapijske mogućnosti u Republici Hrvatskoj i dostupnoj opremi koja se u nas koristi.
One se sastoje od slijedećih sastavnica: defi niranja, dijagnostike, terapijskih mogućnosti i prognostičkih čimbenika, koje su komplemetarne:
  • dijagnoza krvarenja (> 500 mL tijekom porođaja, > 1000 mL tijekom carskoga reza)
  • hitro pozvati dugo osoblje (anesteziolog-reanimatolog, iskusni porodničari, primalje)
  • objektivizacija – kvanitifi kacija krvarenja (vizualna procjena-inspekcija radnoga prostora, vaganje tupfera, kolektori, aspiratori), postojanje ugrušaka
  • hitro otkriti mjesto ili uzrok krvarenja 
  • (4T-tonus, trauma, tissue, thrombin: atonija, porodnički razdori, retencija sekundina, koagulopatija)
  • reducirati i zaustaviti krvarenje medikamentoznim i / ili kirurškim postupcima (najčešće zajedno i sinkronizirano)
  • intravenska kanulacija dvije vene ili centralne vene, kateterizacija mokraćnoga mjehura, pulsna oksimetrija, monitoring vitalnih funkcija
  • laboratorijska procjena hematoloških, koagulacijskih, elektrolitskih i acidobazčnih parametara

 

Preuzmite cijeli članak